OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIATieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.domlanu.sk (ďalej len "obchod"). VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.domlanu.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.UZATVÁRANIE KUPNO PREDAJNEJ DOHODY

 • Kúpno predajná dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená, ak kupujúci v elektronickej predajni naplní košík a klikne na tlačítko „Objednať“ a následne dostáva správu od predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky o prijatí objednávky.
 • Každá kúpno predajná dohoda je registrovaná a uložená v ochrannej  databáze elektronického obchodu predávajúceho.

PRÁVA A POVINNOSTI

Práva kupujúceho

 • Kupujúci ma právo na nákup tovaru v e-shope podľa stanovených pravidiel e-shopu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba písomne pred uplynutím 14 dní odo dňa doručenia tovaru
 • V iných pripadoch, keď kupnopredajnú dohodu nie je možné stornovať , koná sa podľa zakonov Litovskej republiky. Kupujúci, ktorý dostal produkt v zlej kvalite má právo žiadať: 1. Žiadať od predávajúceho opraviť nedostatky (náklady hradí predávajúci). 2. Žiadať o výmenu nekvalitného produktu za kvalitný. 3. Žiadať od predávajúceho znížiť cenu primerane k nedostatkom. 4. Jednostranne zrušiť kúpnu dohodu a žiadať o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinníýprevziať objednaný tovar a zaplatiť uvedenú sumu.
 • Kupujúci je povinný neposkytovať niekomu z tretích strán svoj vlastný identifikačný kód. V prípade straty identifikačného kódu, musíte okamžite informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.Kontakty sú uvedené v priečke "Kontakty".
 • Ak kupujúci zmenil informáciu predloženú v registračnom formulári, musíte ich okamžite obnoviť.
 • Kupujúci súhlasí s pravidlami tejto kúpno predajnej dohody a musí sa nimi riadiť, rovnako ako aj nesmie porušiť zákon Litovskej republiky.

Práva predávajúceho 

 • V prípade, že kupujúci sa snaží poškodiť prácu alebo stabilitu procesu e-shopu, máme právo bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť alebo zastaviť možnosť využívať e-shop, alebo dokonca, vo výnimočných prípadoch predávajúci ma právo zastaviť registráciu kupujúcich. 
 • Predavajuci má právo dočasne alebo úplne činnosti e-shopu zastávit bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia kupujúcich.
 • Máme právo na zmenu týchto pravidiel čiastočne alebo úplne, rovnako ako pracovne podmienky e-shopu.

Povinnosti predávajúceho

 • Po stanovení týchto podmienok a pravidiel kupujúcemu poskytnúť možnosť používať tento e-shop.
 • Dodať objednaný tovar kupujúcemu na uvedenú adresu v termíne potvrdenom v objednávke.
 • Rešpektovať právo a súkromie kupujúceho a neposkytnúť žiadnu informáciu tretej osobe.

ZODPOVEDNOSŤ

 • Kupujúci je úplne zodpovedný za správne údaje uvedené vo formulári. Ak kupujúci uviedol zlé alebo nie presné údaje vo formulári, predávajúci nenesie za to zodpovednosť ani nenahrádza vzniknuté následky.
 • Kupujúci je zodpovedný za činy vykonané používaním e-shopu.
 • Kupujúci je zodpovedníý za prenos identifikačného kódu na niektorú z tretích strán. Ak tretia strana používa váš identifikačný kód, potom ste zodpovedníý za vykonané akcie tretej strany.
 • Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek informácie z iných portálov aj keď odkaz na nich bol uvedený v e-shope predávajúceho.
 • Vzniknutá ujma je hradená zodpovednou stranou.

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍPredávajúci všetky správy posiela iba na adresu, ktorú kupujúci uviedol v registračnom formulári. Kupujúci všetky správy a otázky posiela v sekcii „kontakt“ na uvedenú adresu alebo e-mail.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIANa tieto pravidla platia zákony Litovskej republiky.

Všetky, vzniknuté spory budú predmetom rokovania za účelom o vzájomnej dohody.

V prípade, že sa nedospeje k dohode bude sa spor riešiť podľa zákonov Litovskej republiky.

cross-circle