Zásady ochrany osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) upravujú základné účely a pravidlá spracúvania osobných údajov zákazníkov internetového obchodu www.domlanu.sk (ďalej len „Obchod) patriacemu SA: „SIŪLAS“ (ďalej len - spoločnosť).
 2. Zákazník poskytnutím svojich osobných údajov v Obchode súhlasí s tým, že ich Spoločnosť bude spracúvať v Zásadách, v kúpnych a predajných zmluvách spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade a ustanovené v príslušných zákonných ustanoveniach.

II. Zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie osobných údajov

 1. Spoločnosť zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje Zákazníka, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • zákazník udelil súhlas;
 • existuje zmluvný záväzok (zmluva medzi Spoločnosťou a Klientom);
 • splniť zákonné požiadavky.

 1. Spoločnosť rešpektuje právo každého Klienta na súkromie. Osobné údaje zákazníka (meno, priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, údaje o nákupoch a pod.) sú spracúvané na nasledujúce účely:

 • umožniť realizáciu objednávky Zákazníka;
 • umožniť vystavenie vhodného finančného dokladu (napr. faktúry);
 • identifikovať, viesť dialóg, riešiť problémy súvisiace so zakúpenými produktmi a ich doručením;
 • plniť ďalšie zmluvné záväzky;
 • predkladať návrhy a zdieľať informácie (v prípade, že sme obdržali súhlas klienta, ktorý môže byť podľa potreby kedykoľvek odvolaný alebo zmenený) a iné.

 1. Spoločnosť môže na štatistické účely použiť údaje, ktoré nesúvisia priamo so Zákazníkom, tj údaje o zakúpených produktoch. Takéto štatistické údaje budú zhromažďované a spracovávané tak, aby nedošlo k odhaleniu totožnosti zákazníka ani iných údajov, ktoré by umožnili túto identitu zistiť.
 2. Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov Zákazníka uplatňuje organizačné a technické opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu pred náhodným alebo nezákonným zničením, opravou, sprístupnením a pred iným nezákonným spracúvaním. Prenos informácií cez internet, e-mail alebo mobilný telefón však nemôže byť úplne bezpečný; poskytovanie informácií vyššie uvedenými cestami sa uskutočňuje na vlastné riziko Klienta.
 3. Osobné údaje sa uchovávajú nie dlhšie, ako to vyžadujú platné zákonné ustanovenia alebo na účely spracúvania osobných údajov uvedené v bode 4. Zásad.

III. Poskytovanie osobných údajov

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje Zákazníka len v týchto prípadoch: za účelom dosiahnutia cieľov uvedených v bode 4 (napr. kuriérska služba); v prípadoch ustanovených platnými právnymi predpismi.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník musí v Obchode poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje. Nezodpovedáme za žiadnu škodu, ktorá vznikne zákazníkovi v dôsledku toho, že uviedol neúplné alebo nepravdivé osobné údaje.
 2. Zákazník má právo údaje uvedené v kontaktnom formulári kedykoľvek vymazať alebo opraviť.
 3. Po pripojení k Obchodu má Zákazník právo vymazať svoj účet. V tomto prípade budú údaje o objednávkach Zákazníka po lehote podľa bodu 7. zlikvidované alebo sa stanú anonymnými.
 4. Zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov poskytujú Zákazníkovi mnoho ďalších práv, ktoré môže slobodne využívať a my mu takúto možnosť poskytneme (napr. právo nahliadnuť do nami spracúvaných osobných údajov Zákazníka, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov Zákazníka, ktoré spracúva osobné údaje Zákazníka). na spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu a na iné účely)
 5. S otázkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu osobných údajov v Spoločnosti:

 • e-mailom: duomenuapsauga@siulas.lt
 • poštou: AB "Siulas", Astravo g. 17, 41190 Birzai, Litva.

V. Súbory cookie

 1. Upozorňujeme, že Obchod používa cookies, t.j. určité informácie sa automaticky zadávajú do koncového zariadenia používateľa Obchodu. Informácie sa prenesú do Obchodu pri ďalšej návšteve. Skôr zadané informácie použijeme na identifikáciu Zákazníka ako predchádzajúceho používateľa webovej stránky za účelom zhromažďovania štatistík návštevnosti webovej stránky. Súbory cookie sa používajú aj na predchádzanie podvodom a na iné účely.
 2. Zákazník má právo súhlasiť alebo nesúhlasiť s používaním cookies. Predchádzajúci súhlas môže Zákazník kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia webového prehliadača a vymazaním vložených cookies. Obmedzenie používania súborov cookie môže, žiaľ, ovplyvniť niektoré funkcie dostupné v našom obchode.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Zásady sú v platnosti od 25. mája 2018. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu alebo opravu Zásad a zaväzuje sa túto skutočnosť oznámiť na hlavnej stránke Obchodu.

cross-circle